Obchodné podmienky

1. Základné informácie

Prevádzkovateľom internetového obchodu originalnevecicky.sk je fyzická osoba:

Peter Vartík
Pri Mlyne 38
94905 Nitra

Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za produkty z našej stránky. Objednávateľ musí v objednávke pravdivo uviesť adresu doručenia a kontaktné údaje. Všetky objednávky podané prostredníctvom stránky originalnevecicky.sk sú záväzné.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. 

2. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.
Zaplatiť za tovar predajnú cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok.

3. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:
– zhotoviť tovar na zákazku podľa požiadaviek kupujúceho,
– zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
– dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,
– dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi.

4. Spôsob a doba dodania

Naše produkty zasielame prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD. Osobný odber je možný v Nitre, prípade podľa dohody.


Poplatky za odoslanie tovaru:

Dodanie kuriérom s platbou vopred – 8 €
Dodanie kuriérom s platbou na dobierku – 9 €

Osobný odber – bez poplatku

Dodacia lehota je za bežných okolností do 14 pracovných dní. V prípade individuálnych požiadaviek ako napríklad zmena rozmerov sa môže doba dodania predĺžiť. Kupujúci bude o prípadnom predĺžení dodacej doby informovaný e-mailom alebo telefonicky.

5. Platobné podmienky

Za objednaný tovar máte možnosť platby prostredníctvom:

dobierky
bankovým prevodom

v hotovosti pri prevzatí


Číslo účtu:  

IBAN: SK37 0200 0000 0012 2472 5355
Banková inštitúcia: Všeobecná úverová banka
Špecifický symbol:  meno a priezvisko kupujúceho

Za špecifické požiadavky na úpravu produktov na mieru môžu byť kupujúcemu účtované poplatky navyše, na ktorých sa vopred dohodne s predávajúcim.

6. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má v zmysle §12 Zákona č. 108/2000 Z. z. právo odstúpiť od zmluvy. Tovar vráti na adresu predávajúceho.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkt ešte nebol vyrobený. V prípade stornovania potvrdenej alebo odoslanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

7. Reklamačný poriadok

Na všetok tovar sa poskytuje záruka podľa platných zákonov Slovenskej Republiky.
Záruku je potrebné uplatniť u predávajúceho – zaslaním tovaru a reklamačného záznamu na adresu uvedenú v kontaktoch.

8. Vlastníctvo tovaru

Tovar zostáva až do zaplatenia zásielky vlastníctvom spoločnosti prevádzkujúcej www.originalnevecicky.sk

9. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriérskej spoločnosti, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade, že Vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. Záručná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru kupujúcemu a zaplatením plnej sumy za tovar.

Záruka sa vzťahuje len na:
preukázateľné výrobné chyby, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho použitia

Záruka sa nevzťahuje na:
chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru a bežné opotrebovanie tovaru


Postup pri reklamácii
Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná, je nutné dodržať niekoľko pravidiel:
Po prevzatí tovaru si skontrolujte tovar. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je Vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
V prípade, že zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), informujte nás prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
Následne odošlite chybný tovar na našu adresu spolu s písomným vyjadrením ako dané poškodenie (problém) vznikol. Prepravné náklady znáša v plnej výške kupujúci. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý ste dostali spolu s tovarom. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte formou balíka. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

10. Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

11. Vrátenie tovaru

V súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru  určeného osobitne pre jedného kupujúceho. V súlade s týmito obchodnými podmienkami a uvedeným ustanovením zákona, nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je zhotovenie tovaru na zákazku alebo tovaru na mieru.


Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku. 
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obchodného zákonníka. 

Print Friendly, PDF & Email