Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky – originalnvecicky.sk

Preambula

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy stránky originalnevecicky.sk, so sídlom Pri mlyne 38, 949 05 Nitra, IČO: 52 533 727 – subjekt zapísaný v OU-NR-OZP1-2019/035011-2 č. živnostenského registra 430-56096 (ďalej len „originalnevecicky.sk“ alebo „predávajúci“) a jej zákazníkov (ďalej len „kupujúci“) (predávajúci a kupujúci spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ alebo „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“ alebo „zmluvná strana“) pri nákupe produktov prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného subjektom na internetovej stránke www.originalnevecicky.sk a pri dodávke a predaji produktov, prostredníctvom kúpnej alebo akejkoľvek inej súvisiacej zmluvy uzatvorenej medzi subjektom originalnevecicky.sk a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „Zmluva“), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP. Zmluva a VOP upravujú vzťah predávajúceho a kupujúceho pri kúpe a dodaní produktu, ktorý je definovaný v Zmluve (ďalej len „produkt“ alebo „tovar“). Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Kontakty: Peter Vartik, Pri mlyne 38, 949 05 Nitra

Kontakt: +421904140467

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1 

Odbor výkonu dozoru, tel. č. 037/772 02 16 , fax č. 037/772 00 24, Web: http://www.soi.sk

Objednávka má význam ako je tento uvedený v bode 1.4 týchto VOP.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi (ďalej aj „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

Kupujúci odoslaním objednávky v zmysle týchto VOP potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

  1. Kúpna zmluva

Uzavretie kúpnej zmluvy

1.1 Kupujúci si môže objednať tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu dostupného na stránke www.originalnevecicky.sk

1.2 Pre úspešné vytvorenie elektronickej objednávky sa nevyžaduje registrácia.

1.3 Kupujúci vykoná objednávku výberom tovaru, ktorý chce kúpiť (určeného čo do množstva a druhu), kliknutím na príslušné tlačidla „Pridať do košíka“ a následným riadnym vyplnením elektronického objednávkového formulára na webovom rozhraní internetového obchodu, ktorý (elektronický formulár) elektronicky odošle predávajúcemu. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu zaškrtnutím príslušného políčka pre súhlas s týmto VOP a kliknutím na príslušné tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“, čím vysloví súhlas s týmito VOP.

1.4 Po odoslaní elektronickej objednávky kupujúcim, predávajúci objednávku zaregistruje a následne doručí kupujúcemu na e-mailovú adresu potvrdenie o prijatí objednávky, v ktorom upovedomí kupujúceho o následnom procese a dodani objednaného tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že potvrdenie o prijatí objednávky nepredstavuje akceptáciu predávajúceho s návrhom kupujúceho na uzatvorenie Zmluvy zrealizovaného prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na webovom rozhraní internetového obchodu.

1.5 Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje údaje:

a) o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom Zmluvy;

b) o konečnej cene tovaru a/alebo iných služieb;

c) o čase výroby a dostupnosti objednaného tovaru;

d) prípadne iné údaje.

1.6 V prípade aktuálnej dostupnosti objednaného tovaru doručí predávajúci kupujúcemu na e-mailovú adresu potvrdenie o odoslaní objednaného tovaru, ktoré zároveň predstavuje akceptovanie návrhu kupujúceho na uzatvorenie Zmluvy zrealizovaného prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na webovom rozhraní internetového obchodu. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a potvrdením o odoslaní objednaného tovaru predávajúcim.

1.7 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu, a to predovšetkým s osobami, ktoré podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu, alebo si objednali tovar v rozsahu, ktorý prekračuje obvyklé množstvá, ktoré môže bežná domácnosť rozumne spotrebovať.

1.8 Záväzné potvrdenie o odoslaní tovaru obsahuje údaje:

a) o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom Zmluvy;

b) o mieste, kde má byť tovar dodaný;

c) o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri) a

d)  prípadne iné údaje.

1.9 Kupujúci zároveň berie na vedomie, že dostupnosť tovaru prezentovaného v rámci internetového obchodu je naviazaná na obmedzenú výrobnú kapacitu predávajúceho.

1.10 Platnú a účinnú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

1.11 Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky túto skontrolovať a prípadne opraviť. V prípade, ak kupujúci dodatočne zistí nezrovnalosti medzi odoslanou objednávkou a potvrdením zaslaným predávajúcim, môže o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailu či telefonicky. Uzavretá Zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej desiatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu Zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.  

2. Dodanie tovaru

2.1 Zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu cenu.

2.2 Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.

2.3 Tovar, ktorý je predmetom Zmluvy, bude dodaný v lehote podľa výrobného procesu tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. Tovar bude dodaný prostredníctvom prepravcu určeného predávajúcim. Akonáhle bude tovar odovzdaný prepravcovi za účelom jeho doručenia kupujúcemu, bude o uvedenom kupujúci informovaný elektronicky prostredníctvom potvrdení o odoslaní.

2.4 Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že ho odošle prostredníctvom prepravcu na miesto dodania uvedené v Zmluve. Tovar bude dodaný prostredníctvom prepravcu na miesto dodania uvedené v Zmluve a to k hlavnému vstupnému vchodu budovy uvedenej v objednávke, pokiaľ je k nemu (hlavnému vchodu) umožnený prístup.

2.5 Dodávka tovaru sa uskutočňuje výlučne v rámci Slovenskej republiky, príp. Českej republiky. Osobný odber tovaru je taktiež možný.

2.6 Pokiaľ by sa z akýchkoľvek dôvodov zaslanie zakúpeného tovaru uskutočnilo v niekoľkých zásielkach / etapách, bude o tom kupujúci informovaný a cena za dopravu mu bude v takom prípade účtovaná len jedenkrát. V prípade platby prostredníctvom dobierky budú náklady za prepravu uhradené pri prevzatí tovaru pri prvej zásielke.

2.7 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení o odoslaní tovaru. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane.

2.8 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

2.9 Kupujúci je oprávnený dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí od prepravcu a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí prepravca.

2.10 Ak nie je dohodnuté, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

2.11 Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si návodu na použitie a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

3. Cena

3.1 Cena za tovar je uvedená pri ponúkaných tovaroch na stránke  www.originalnevecicky.sk . Konečná cena bude závisieť od spôsobu dopravy a spôsobu platby, ktorú si zvolí kupujúci pri objednávke tovaru. Konečná cena bude kupujúcemu vyobrazená v sumarizácií jeho objednávky pred okamihom odoslania objednávky a zároveň bude uvedená v potvrdení o prijatí objednávky.

3.2 Faktúru za tovar zašle predávajúci kupujúcemu fyzicky spolu so zásielkou.

3.3 Mimoriadne požiadavky kupujúceho alebo mimoriadne objednávky kupujúceho nie sú v ponukových cenách predávajúceho obsiahnuté a musia byť uhradené zvlášť na základe skutočných nákladov.

4. Platobné podmienky

4.1  Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a) platba na účet predávajúceho,

b) na dobierku pri doručení tovaru (peňažné prostriedky preberá od kupujúceho prepravca).

4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia a spôsoby platby kedykoľvek zmeniť.

5. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

5.1 V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a to do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru.

5.2 Tovar je kupujúci povinný vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od Zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

5.3 V prípade, že kupujúci odstúpi od Zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

5.15 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že došlo k takým závažným zmenám, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to rovnakým spôsobom ako sa uskutočnila úhrada kúpnej ceny.

6. Spracovanie osobných údajov

9.1 Za účelom realizácie Zmluvy bude predávajúci spracúvať nevyhnutne potrebné osobné údaje kupujúceho v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a to v rozsahu a spôsobom uvedeným v Prehlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP, a ktoré je dostupné na stránkach www.originalnevecicky.sk

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa kedykoľvek stane neplatným alebo nevykonateľným v akomkoľvek ohľade, platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP tým nebude dotknutá ani narušená. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú rokovať o nahradení akéhokoľvek neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia novým ustanovením, pričom tieto nové ustanovenia sa budú čo najviac blížiť významu tých neplatných alebo nevykonateľných ustanovení, ktoré sa nimi nahrádzajú. Uvedeným nie je dotknuté právo predávajúceho na zmenu týchto VOP postupom podľa bodu 7.8 týchto VOP.

7.2 Právne vzťahy výslovne neupravené vo VOP alebo v Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

7.3 Kupujúci má právo na mimosúdne riešenie sporov zo Zmluvy a môže sa v tejto záležitosti obrátiť s návrhom na alternatívne riešenie sporov na príslušný subjekt, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Bližšie informácie nájdete:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ktoré medzi nimi vzniknú, budú prednostne riešené vzájomnou dohodou (mimosúdne urovnanie). V prípade, že medzi Zmluvnými stranami nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté vecne a miestne príslušným súdom podľa sídla žalovaného v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.

7.5 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.

7.6 Tieto VOP platia, ak nie je výslovne medzi Zmluvnými stranami písomne dohovorené niečo iné alebo pokiaľ z príslušnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné. Osobitné podmienky uvedené v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Tieto VOP platia tiež vtedy, ak sú na objednávkach kupujúceho uvedené podmienky iné s výnimkou, že tieto boli predávajúcim písomne uznané.

7.7 Potvrdením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

7.8  Subjekt-Peter Vartik, originalnevecicky.sk je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť/doplniť tieto VOP. Nové aktualizované znenie VOP nahrádza predchádzajúce znenie a nadobudne platnosť/účinky:

a) dňom ich zverejnenia na webovej stránke originalnevecicky.sk (aplikuje sa v prípade, ak sú VOP zverejnené na tejto webovej stránke), alebo

b) dňom nasledujúcim po ich odoslaní v elektronickej podobe (e-mailom) na posledne známu e-mailovú adresu kupujúceho (aplikuje sa v prípade, ak VOP nie sú zverejnené na webovej stránke subjektu).

V Nitre, dňa 19.06.2019.

Reklamačný poriadok

Týmto sa vydáva v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“) reklamačný poriadok subjektu- Peter Vartik, originalnevecicky.sk ., IČO: 52 533 727 (ďalej len „originalnevecicky.skTento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.10.2018.

1.     Predmet reklamačného poriadku

Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho (spotrebiteľa) zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom obchodu prevádzkovaného subjektom originalnevecicky.sk na webovej stránke www.originalnevecicky.sk (ďalej len „online obchod“).

2.     Právo zákazníka na reklamáciu

Zákazník má právo zakúpený tovar, na ktorom sa vyskytuje vada, reklamovať, a to v rámci zákonnej záručnej doby stanovenej v Občianskom zákonníku, ak nie je na tovar poskytovaná dlhšia záručná doba.

3.     Lehoty na uplatnenie reklamácie

Pri tovare sa aplikuje záručná doba v súlade s ustanovením § 620 Občianskeho zákonníka, t.j. záručná doba v trvaní 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

4.     Miesto uplatnenia reklamácie

Reklamácia musí byť uplatnená u predajcu, u ktorého bol tovar kúpený.

5.     Uplatnenie reklamácie

Pre uplatnenie reklamácie zákazník predloží reklamovaného výrobku s popisom vady. O prijatí reklamácie a spôsobe jej vybavenia vystaví originalnevecicky.sk zákazníkovi písomný doklad a vyplni reklamačný formulár. Predávajúci je povinný vydať o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.     Vybavenie reklamácie

Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Ak je to možné, rozhodne sa o reklamácii ihneď. V zložitejších prípadoch sa rozhodne najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, vybaví sa reklamácia najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.

Ak ide o odstrániteľné vady, zákazník má nárok na bezplatné a včasné odstránenie vady. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla užívať riadne ako vec bez vady, má kupujúci nárok na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.     Odstúpenie od zmluvy

Zákazník môže v lehote 30 dní odo dňa zakúpenia tovaru odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu za predpokladu, že predloží originál dokladu o nákupe tovaru a tento tovar vráti v pôvodnom nepoužitom stave.

8.     Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ zákazník nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo sa domnieva, že zo strany originalnevecicky.sk došlo k porušeniu jeho práv, môže požiadať o nápravu. Ak originalnevecicky.sk odpovie na žiadosť zákazníka zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, môže sa zákazník v tejto záležitosti obrátiť s návrhom na alternatívne riešenie sporov na príslušný subjekt, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Bližšie informácie nájdete na:

https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Print Friendly, PDF & Email